Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností freenest s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Šafaříkova 666, PSČ: 500 02, IČ: 288 55 060 (dále jen „poskytovatel") na straně jedné a zákazníky na straně druhé. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služby, kterou poskytovatel uzavírá se zákazníkem.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu freenest.tv (viz čl. 2) Vymezení pojmů).

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti odlišně pro zákazníky, kteří vystupují v právních vztazích s poskytovatelem jako fyzické osoby nepodnikající, a pro zákazníky, kteří v právních vztazích s poskytovatelem vystupují v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (právnické osoby a fyzické osoby podnikající). Rozdílná práva a povinnosti obou skupin zákazníků jsou upravena a odlišena v textu níže jako práva a povinnosti „zákazníka-spotřebitele" a práva a povinnosti „zákazníka-podnikatele". Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva společně a shodně pro zákazníka-spotřebitele i zákazníka-podnikatele, jsou zákazník-spotřebitel a zákazník-podnikatel shodně označováni jako „zákazník".

1.4. Veškeré právní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou zákazník-spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy. Je-li smluvní stranou zákazník-podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2) Vymezení pojmů

Smlouva o poskytování služby je smlouva, ve které jsou smluvními stranami na jedné straně poskytovatel a na druhé straně zákazník (resp. objednatel). 

Poskytovatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje zákazníkovi objednané služby.

Poskytovatelem a provozovatelem internetového portálu www.freenest.tv (dále jen „portál freenest") je obchodní společnost freenest s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Šafaříkova 666, PSČ:  500 02, IČ: 288 55 060, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31252. Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty" (tato sekce je součástí těchto obchodních podmínek).

Zákazník je spotřebitel nebo podnikatel, který objednává, nakupuje a užívá služby prostřednictvím portálu freenest.

Zákazník-spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje a užívá služby služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.

Zákazník-podnikatel je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění a další osoby uvedené v § 2 obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „ObchZ"). Zároveň je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Služba "videoinzerát" je vyhotovení profesionálního videoinzerátu za cenu dle platného ceníku v rozsahu a kvalitě odpovídajícím vzorovému videoinzerátu a jeho následné zveřejnění v omezeném rozsahu na portálu freenest. Prohlídku videoinzerátu v plném rozsahu si zakoupí zákazník-prohlížející. Za úhradu dle platného ceníku může být služba videoinzerát zveřejněna všem návštěvníkům portálu freenest.

Služba "prohlídka" je zpřístupnění zákazníkem zvoleného videoinzerátu z aktuální nabídky prohlídek v plném rozsahu k prohlížení za cenu stanovenou příslušným tarifem, na dobu stanovenou příslušným tarifem a způsobem stanoveným příslušným tarifem. Ceny a popisy jednotlivých tarifů jsou k dispozici v detailu karty každé prohlídky.

Uzavření smlouvy o poskytování služby. Objednávka zákazníka je návrhem smlouvy, přičemž samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení e-mailu s objednávkou jak zákazníkovi tak poskytovateli. Uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká mezi nimi právní vztah, z něhož vyplývají práva a povinnosti vymezené smlouvou o poskytování služby a těmito obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky jsou smluvní ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem obsažená v tomto dokumentu. Zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání objednávky a je jimi vázán od uzavření smlouvy o poskytování služby. S těmito obchodními podmínkami má zákazník možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Zákazník odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že souhlasí s jejich obsahem.

3) Objednání služby

3.1. Zákazník-spotřebitel může objednat službu a platně uzavřít smlouvu o poskytování služby s poskytovatelem pouze prostřednictvím internetového portálu freenest.

3.2. Zákazník-podnikatel může objednat službu a platně uzavřít smlouvu o poskytování služby emailem, faxem, prostřednictvím internetového portálu freenest nebo v rámci návštěvy obchodního zástupce poskytovatele. Jakákoliv objednávka učiněná výše uvedenou formou je závazná.

3.3. Pokud se zákazník dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči poskytovateli a následně učiní u poskytovatele objednávku, je poskytovatel oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet poskytovatele nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

3.4. Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem smlouvy o poskytování služby. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany poskytovatele podle odst. 3.5. tohoto článku. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem nebo telefonicky. Zákazník je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

3.5. Objednávka zákazníka je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení poskytovatelem. Závazným potvrzením objednávky vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačítka "objednat videoinzerát" na stránce objednávky videoinzerátu, resp. tlačítka "zaplatit" na stránce pokladny. Zákazník může sledovat stav objednávky vytvořené na internetu přímo na webových stránkách portálu freenest po přihlášení do svého uživatelského profilu (zákazník-spotřebitel) či administračního rozhraní (zákazník-podnikatel).

3.6. Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj. platná a funkční emailová adresa pro objednávky na prohlížení prohlídek, resp. platná a funkční emailová adresa, adresa nemovitosti, jméno a telefon kontaktní osoby, příp. i fakturační údaje pro objednávky na vyhotovení videoinzerátů.

3.7. Obchodovat a uzavírat smlouvu o poskytování služby prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění, dále jen „OZ") mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 OZ.

4) Ceny a platnost nabídky

4.1. Cenu za poskytování služby stanoví poskytovatel v ceníku. Jako cena při uzavření smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a zákazníkem platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření smlouvy.

4.2. Ceny na portálu freenest se zobrazují v objednávce videoinzerátu, resp. v detailu karty každé prohlídky z aktuální nabídky prohlídek. Veškeré uvedené ceny jsou ceny konečné.

4.3. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo pozbytí platnosti nabízené služby. Pokud je již poskytnutí služby objednáno (případně uzavřena smlouva o poskytování služby), platí cena služby, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

4.4. Pro zákazníka není stanovena žádná minimální výše objednávky.

5) Slevy a slevové kupóny

5.1. Na portálu freenest jsou poskytovány různé druhy slev (věrnostní, objemové, apod.). Každá sleva či slevový kupón má vlastní pravidla pro užití, která je třeba dodržovat.

5.2. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, má poskytovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je zákazník informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného slevového kupónu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou tato pravidla podrobně popsána. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený poskytovatelem.

6) Nemožnost plnění a jeho následky

Stane-li se objednané plnění nemožným, zaniká závazek poskytovatele plnit. Plnění se stane nemožným zejména v případě, že objednaná služba není dostupná v místě, kde je zákazníkem objednána, nebo je plnění zněmožněno vinou nikoliv na straně poskytovatele. Poskytovatel je povinen informovat o nemožnosti plnění neprodleně zákazníka.

7) Platební podmínky

7.1. Cenu za poskytnutí objednané služby je zákazník povinen zaplatit jedním z následujících způsobů.

7.1.1. Platební kartou. Po vytvoření objednávky je zákazník přesměrován na bezpečnou platební bránu GoPay, kde vyplní potřebné údaje k provedení úhrady ceny za službu. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a plnění služby je zahájeno neprodleně. 

7.1.2. Bezhotovostní převod. Kupující si může v objednávce zvolit úhradu za služby standardním bankovním převodem. Po obdržení objednávky poskytovatel zašle zákazníkovi na kontaktní email informace, kde bude uvedeno číslo účtu a variabilní symbol pro provedení platby. Cena za objednanou službu je zaplacena dnem připsání na bankovní účet poskytovatele. Po obdržení platby je zahájeno plnění objednané služby a zákazník je o zahájení plnění informován emailem.

7.1.3. SMS. Úhrada ceny za službu formou sms je možná pouze pro službu prohlížení prohlídek, a to pouze pro první tarif. Zákazník je po volbě této platební metody přesměrován na platební bránu GoPay, kde dle instrukcí provede platbu. Pokud je transakce správně provedena, platba proběhne okamžitě a plnění služby je zahájeno neprodleně.

7.1.4. Ostatní platební metody platební brány GoPay. Po vytvoření objednávky je zákazník přesměrován na bezpečnou platební bránu GoPay, kde si zvolí požadovaný způsob platby (např. platební tlačítko své banky). Po provedení platby je zahájeno plnění služby.

7.1.5. Mobito. Mobito jsou peníze v mobilu - nová služba umožňující platit mobilem. Po vytvoření objednávky rychle a jednoduše zákazník zaplatí prostřednictvím svého mobilního telefonu (nutno mít pro své telefonní číslo aktivovanou službu Mobito). Po provedení platby je zahájeno plnění služby.

8) Vyřízení objednávky a plnění objednané služby

8.1. Po obdržení objednávky prostřednictvím portálu freenest zašle poskytovatel emailem automatické potvrzení objednávky zákazníkovi. Zahájení plnění objednané služby pak nastává po zaplacení příslušné ceny dle objednávky (v případě platby kartou či sms tedy neprodleně, v případě platby bankovním převodem v den připsání platby na účet poskytovatele). Plnění je dále zákazníkovi poskytováno sjednaným způsobem až do sjednaného ukončení plnění. Záhájení plnění, způsob plnění a ukončení plnění upravují následující tři odstavce.

8.2. Zahájením plnění pro službu "prohlídka" se rozumí okamžik, kdy je objednaná prohlídka zákazníkovi zpřístupněna v plném rozsahu k prohlížení po zaplacení příslušné ceny dle zvoleného tarifu. Pro službu "videoinzerát" se zahájením plnění rozumí okamžik, kdy poskytovatel zahájí práce směřující k vyhotovení videoinzerátu.

8.3. Plnění služby "prohlídka" je realizováno nepřetržitým zpřístupněním zakoupené prohlídky zákazníkovi v plném rozsahu na portálu freenest po přihlášení do uživatelského účtu na portálu freenest nebo všem návštěvníkům portálu freenest po kliknutí na "zlatý odkaz" (pokud je zákazníkem objednán dle platného tarifu), a to na dobu sjednanou dle zákazníkem zvoleného tarifu. Plnění služby "videoinzerát" je realizováno vyhotovením videoinzerátu poskytovatelem a jeho následným nepřetržitým zveřejněním na portálu freenest. Doba na vyhotovení videoinzerátu se sjednává na 7 pracovních dní od odeslání a zaplacení objednávky zákazníkem (v závislosti na náročnosti vyhotovení videoinzerátu může být zkrácena či prodloužena, vždy po předchozí dohodě se zákazníkem). Zákazník má po celou dobu plnění služby "videoinzerát" v uživatelském účtu přístup k danému videoinzerátu a sám vkládá a aktualizuje textové údaje o inzerované nemovitosti.

8.4. Ukončením plnění pro službu "prohlídka" je okamžik, kdy vyprší smluvená lhůta pro plnění služby od zahájení plnění dle zákazníkem zvoleného tarifu nebo kdy vyprší platnost prohlíženého videoinzerátu (tj. zejména okamžik, kdy je inzerovaná nemovitost prodána a videoinzerát je označen za neaktuální). Pro službu "videoinzerát" se ukončením plnění rozumí okamžik, kdy je videoinzerát označen zákazníkem za neaktuální nebo kdy je na jeho vlastní žádost jeho zveřejnění ukončeno.

8.5. Společnost freenest s.r.o. garantuje vysoký standard zpracování všech videoinzerátů po audiovizuální stránce vždy nejméně v kvalitě a rozsahu danými vzorovou prohlídkou. Poskytovatel nezaručuje správnost textových údajů o inzerovaných nemovitostech (adresa, popis nemovitosti, nabízená cena, aktuálnost nabídky), za správnost a aktuálnost těchto údajů plně ručí objednatel videoinzerátu.

9) Práva a povinnosti zákazníka

9.1. Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou pro vyhotovení videoinzerátu, a to zejména uvedením správného kontaktního emailu a telefonu do objednávky, zpřístupněním prodávané nemovitosti pro účely jejího natočení a dodáním půdorysu všech podlaží nemovitosti (ideálně sken projektu, postačí ale i náčrt od ruky s vyznačením základních rozměrů).

9.2. Zákazník je oprávněn sám tvořit, editovat a aktualizovat textovou část objednaného videoinzerátu. Zákazník nese plnou zodpovědnost za textový obsah videoinzerátu, tedy zejména správnost a aktuálnost popisku nemovitosti, nabídkové ceny, platnost nabídky.

9.3. Zákazník píše text videoinzerátu v českém jazyce, v souvislých větách, bez odkazů na jiné webové stránky či bez jakýchkoliv jiných obchodních sdělení. Text nesmí porušovat autorská práva třetích osob a nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Zákazník bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za porušení tohoto ustanovení i za škodu takto způsobenou poskytovateli i třetím stranám. Dále, zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn text porušující toto ustanovení upravit nebo dokonce inzerci takového videoinzerátu bez náhrady pozastavit.

9.4. Zákazník objednáním videoinzerátu výslovně souhlasí s natočením své nemovitosti pro účely její prezentace formou videoinzerátu na portálu freenest po dobu šesti měsíců. Zákazník musí být oprávněn disponovat s předmětnou nemovitostí pro účely natočení videoinzerátu (být majitelem či se prokázat souhlasem majitele či dalších spolumajitelů na žádost poskytovatele).

9.5. Videoinzeráty jsou majetkem společnosti freenest s.r.o., která garantuje jejich vysokou vypovídací schopnost a špičkovou kvalitu po audiovizuální stránce. Zákazník není oprávněn natočený videoinzerát či zakoupenou prohlídku používat jinak než způsobem sjednaným smlouvou o poskytnutí služby a těmito obchodními podmínkami. Je výslovně zakázáno videoinzeráty zaznamenávat, uchovávat, kopírovat, upravovat a šířit jinak než smluveným způsobem prostřednictvím portálu freenest. Porušení zákazu znamená porušení autorských práv a vystavení se občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti.

9.6. Poskytovatel má právo na dobu nezbytně nutnou (max. 24 hodin) přerušit provoz serverů (např. z důvodu údržby, upgrade, oprav systémů), které ovlivňují poskytování služby.

9.7. Zákazník má právo na kompenzaci za výpadek plnění služby vinou poskytovatele po dobu delší než 24 hodin, a to po vzájemné dohodě s poskytovatelem formou prodloužení plnění služby či refundací části či celé ceny za službu.

9.8. Zákazník poskytnutím kontaktní emailové adresy souhlasí se zasíláním emailových novinek a akčních nabídek z portálu freenest v neobtěžujícím rozsahu a frekvenci. Zákazník má právo odběr emailových novinek odmítnout.

10) Práva a povinnosti poskytovatele

10.1. Poskytovatel je povinen zákazníkům řádně a včas poskytovat plnění objednaných a zaplacených služeb v rozsahu specifikovaném těmito obchodními podmínkami. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

10.2. Poskytovatel garantuje vysokou kvalitu a vypovídací schopnost videoinzerátů po audiovizuální stránce.

10.3. Poskytovatel neshromažďuje osobní údaje zákazníků (eviduje pouze emailovou adresu, příp. kontaktní telefon). Poskytnuté kontaktní údaje (email, příp. telefon) se poskytovatel zavazuje používat výhradně pro svou potřebu v souvislosti s plněním služby a neposkytuje je žádným třetím subjektům.

10.4. Poskytovatel je oprávněn svým zákazníkům zasílat emailem občasné novinky a akční nabídky na portálu freenest v neobtěžujícím rozsahu a frekvenci. Poskytovatel je povinen na přání zákazníka zasílání emailových novinek do jeho schránky pozastavit.

10.5. Poskytovatel je povinen kompenzovat zákazníkovi výpadek plnění zaplacené služby trvající déle než 24 hodin jeho vinou, a to po vzájemné dohodě prodloužením plnění nebo refundací části či celé ceny za službu.

10.6. Poskytovatel je oprávněn upravit texty videoinzerátů, které jsou v rozporu s odst. 9.3. těchto obchodních podmínek, nebo dokonce dle uvážení takové videoinzeráty bez náhrady odstranit z portálu freenest.

11) Závěrečná ujednání

11.1. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele (www.freenest.tv) a každý zákazník je při objednání služby na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své působnosti následuje jako příští.

11.2. Objednávka zákazníka je po doručení poskytovateli jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou zákazníkovi zřejmé z vlastního procesu objednávky a z těchto obchodních podmínek. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud se na tom obě strany dohodnou a pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Zákazník má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

11.3. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo poskytovatele a adresy registrovaného zákazníka-podnikatele uvedené v zákaznických účtech. Korespondence ze strany poskytovatele zákazníkům-spotřebitelům je realizována výhradně elektronickou formou na emailové adresy uvedené v objednávkách. Poskytovatel neeviduje a neuchovává osobní údaje zákazníků-spotřebitelů.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2012.

 

Prodáváte nemovitost?

Výhody prodeje na freenestu:

  • Kupující přicházejí 24 hodin denně
  • Více prohlídek = rychlejší prodej
  • Ukliďte pro všechny pouze jedenkrát
  • Inzerujte zdarma
Více výhod více výhod

Kupujete nemovitost?

Pojďte na freenestu na prohlídku TEĎ.

  • Na prohlídku v neděli ve 23.00? Klidně
  • Nečekejte na domluvení schůzky
  • Porovnávejte více nemovitostí současně
  • Sdílejte prohlídky s přáteli
Další důvody další důvody